Ang mga taong walang layunin ay naghahanap lang ng
dahilan kung bakit hindi nila kayang gawin ang misyon.
Nang nagkaroon ng layunin sina Moises at Jonah,
nagliyab ang pagiging masigasig sa mga puso nila.
Sa ganoong pagiging masigasig, nagdasal sila sa Diyos
at isinakatuparan ang mga dakilang gawain.
Tulad nito, tinawag tayo para iligtas ang 7 bilyong katao.
Kaya dapat iligtas natin ang mundo nang
may malinaw na layunin at pagkamasigasig.