Audio version

Ang manna na binigay ng Diyos sa milyong-katao sa disyerto
nang 40 taon ay di nagbigay sa kanila ng buhay na walang hanggan.
Ang tunay na pagkain na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan
ay tanging ang Bagong Tipan ng Paskuwa, kung saan
makakain natin ang laman at dugo ni Jesus.
Pumarito si Jesus bilang tinapay ng buhay.