Audio version

Ang anino ay nabubuo kapag naroon ng katotohanan nito.
Dahil may makalangit na pamilya sa espirituwal na mundo,
may pamilya sa pisikal na mundo, na isang anino.
Gaya nang ang makalupang pamilya, na isang anino ay magkakaugnay sa dugo,
magiging miyembro tayo ng makalangit na pamilya
sa pamamagitan lang ng dugo ni Cristo na pinangako
sa Paskuwa ng bagong tipan.