Naranasan ng sinaunang Simbahan ang kapangyarihan
ng muling pagkabuhay at pagpalangit ni Jesus, at tinupad
ang gawain ng ebanghelyo sa pamamagitan ng unang
ulan ng Espiritu Santong ibinuhos sa Araw ng Pentecostes.
Maniwala tayo na ang Espiritu Santo ng huling ulan na
ibinubuhos sa Araw ng Pentecostes sa mga huling araw
ay may kapangyarihan para akayin ang lahat ng
sangkatauhan sa kaligtasan.