Ang ebanghelyo ng bagong tipan ay ang mga salita ng pag-asa sa sangkatauhan na nasa kawalan ng pag-asa, nakatakdang pumunta sa impiyerno. Ang mga positibong salita na may pananampalataya ay nagdadala ng mga kamangha-manghang himala; ang mga negatibong salita na nagdadala ng kawalan ng pag-asa sa mga tao ay nag-aakay sa atin para hatulan sa huling araw. (Ang mga salita ng dalawang magnanakaw na nasa tabi ni Jesus sa krus, at ang resulta ng ulat mula sa labindalawang espiya)