អូឌីយ៉ូ

រហូតទាល់តែយើងបានត្រលប់ទៅនគរស្ថានសួគ៌
និងចូលទៅក្នុងព្រះឱរាព្រះវរបិតាព្រះមាតាស្ថានសួគ៌វិញ
ពួកយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានឈើឆ្កាងរៀងៗខ្លួន ដែលយើងត្រូវតែលី
ហើយសុទ្ធតែមានការសម្រងដែលយើងត្រូវតែទទួល។
ការសម្រងនេះ ត្រូវមានបន្តដោយការឈឺចាប់ ព្រោះនេះគឺជាដំណើរការ
ក្នុងការដកចេញនូវភាពកខ្វក់មិនបរិសុទ្ធខាងវិញ្ញាណរបស់យើង។
ទោះយ៉ាងណា យើងត្រូវតែយកឈ្នះការឈឺចាប់នោះ
ហើយខំប្រឹងចូលទៅផ្លូវត្រឹមត្រូវគ្រប់ៗគ្នា។
(ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើជាគម្រូនៃការយកឈ្នះសេចក្តីល្បួង)