អូឌីយ៉ូ

God’s plan of salvation is different from the thoughts of man.
With the thoughts of man, we cannot believe in God who comes in the flesh;
and we cannot receive eternal life if we deny God the Mother.
(Gideon’s 300 warriors/ 3,000-lifetime Dong Bangsak)
ផែនការសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះ គឺខុសគ្នាពីគំនិតរបស់មនុស្ស។
ដោយគំនិតរបស់មនុស្ស យើងមិនអាចជឿលើព្រះយាងមក
ក្នុងសាច់ឈាមបានទេ ហើយបើបដិសេធព្រះមាតា
យើងក៏ទទួលជីវិតអស់កល្បមិនបានដែរ។
(អ្នកចម្បាំងនៃគេឌាន៣០០នាក់)