អូឌីយ៉ូ

អ្នកដែលគ្មានគោលដៅ ចេះតែរកលេសដោះសារ
ពីការដែលខ្លួនមិនបំពេញបេសកកម្ម។
ពេលម៉ូសេ និងយ៉ូណាស មានគោលដៅ នោះក៏មានចិត្តខ្នះខ្នែង
ទាំងសម្រេចបានកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះ ដោយសារការទូលសុំដោយចិត្តខ្នះខ្នែង។
ពួកយើងក៏ដូចគ្នាដែរ គឺត្រូវតែជួយសង្គ្រោះពិភពលោក
ដោយដាក់គោលដៅឲ្យយ៉ាងច្បាស់ ហើយឲ្យមានចិត្តខ្នះខ្នែងផង
ក្នុងនាមជាអ្នកដែលព្រះបានហៅ សម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះ៧០០០លាននាក់
នៅជំនាន់ចុងក្រោយនេះ។