អូឌីយ៉ូ

ដូចជាការអធិស្ឋានរបស់អ្នកយកពន្ធ
អ្នកណាដែលយល់ដឹងថា ខ្លួនជាអ្នកមានបាប ហើយប្រែចិត្ត
នោះមិនមែនជាអ្នកដែលដំកើងខ្លួនទេ
គឺបានធ្វើជាអ្នកបន្ទាបខ្លួនវិញ ហើយចេះបម្រើបងប្អូនប្រុសស្រី។
ចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ ហើយស្តាប់បង្គាប់ព្រះ
ទ្រង់នឹងប្រទានអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ដូចជាមេដែក
ឲ្យទាញនាំព្រលឹងជាច្រើនមកឯសេចក្តីសង្គ្រោះ
ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលដំកើងខ្លួនវិញ កន្លែងដែលមនុស្សព្យាយាម
ប្រើអំណាចផ្តាច់ការ តែងតែកើតឡើងនូវការទាស់ទែងគ្នា។
(រឿងនិទានខ្លីរបស់អ៊ីសុប៖ សត្វលាកំសាក)