ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು

ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ2018. 07. 21Time30:57views502

ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸ್ವಯಂಸೇವೆಗಾಗಿ ಯುಕೆ ರಾಣಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಮದ ಸದಸ್ಯರು (MBE) ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

© World Mission Society Church of God. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ