Audio

ມານາທີ່ພະເຈົ້າໄດ້ຊົງມອບໃຫ້ຫຼາຍລ້ານຄົນ ໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານເປັນເວລາ 40 ປີນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຊີວິດນິລັນແກ່ພວກເຂົາ. ອາຫານອັນແທ້ຈິງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຊີວິດນິລັນໄດ້ ມີພຽງແຕ່ປັດສະຄາແຫ່ງຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃໝ່, ໂດຍຜ່ານການກິນເນື້ອກາຍ ແລະ ດື່ມເລືອດຂອງຂອງພະເຢຊູ; ພະເຢຊູຊົງເປັນເຂົ້າຈີ່ແຫ່ງຊີວິດ.