Audio

ເງົາມີຮູບຮ່າງຂຶ້ນມາໄດ້ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີຕົວຈິງ. ເພາະວ່າ ມີຄອບຄົວແຫ່ງສະຫວັນໃນໂລກຂອງຈິດວິນຍານ, ຈຶ່ງມີຄອບຄົວໃນໂລກຝ່າຍຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງເປັນເງົາ. ດັ່ງຄອບຄົວແຜ່ນດິນໂລກ, ເຊິ່ງເປັນເງົານັ້ນ ມີກ່ຽວພັນກັນດ້ວຍເລືອດ, ພວກເຮົາສາມາດກາຍເປັນສະມາຊິກຄອບຄົວແຫ່ງສະຫວັນໄດ້ ພຽງແຕ່ໂດຍຜ່ານເລືອດຂອງພະຄິດໃນປັດສະຄາແຫ່ງຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃໝ່.