Audio

ດັ່ງທີ່ໄດ້ທຳນວາຍໄວ້ໃນເອຊາຢາບົດທີ 60,
ພວກເຮົາຄວນສ່ອງແສງແຫ່ງສະຫງ່າລາສີຂອງພະມານດາເຢລູຊາເລັມແຫ່ງສະຫວັນ, ປະຊາຊົນທີ່ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຄວາມມືດຈະມີຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງເຫັນຝ່າຍຈິດວິນຍານ,
ແລະ ບັນດາຊົນຊາດ ແລະ ກະສັດທັງໝົດຈະມາຫາພະມານດາແຫ່ງສະຫວັນ
ແລະ ໃຫ້ສະຫງ່າລາສີແກ່ພະອົງ.
ດັ່ງບົດບາດໃນການຕັດສິນທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ເກີດໝາກໄດ້ແມ່ນຢູ່ຮາກ,
ເມື່ອພວກເຮົາອວດກ່ຽວກັບພະເຈົ້າພະມານດາ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໃນພະອົງ,
ວຽກງານຂ່າວປະເສີດນີ້ຈະສຳເລັດໂດຍໄວ.