Audio

ຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະກັບຄືນໄປອານາຈັກສະຫວັນ ແລະ ເຂົ້າສູ່ອ້ອມກອດຂອງພະບິດາ ແລະ ພະມານດາແຫ່ງສະຫວັນ, ແຕ່ລະຄົນ ແລະ ທຸກຄົນໃນພວກເຮົາມີໄມ້ກາງແຂນຂອງເຮົາເອງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງແບກ, ແລະ ການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບເອົາ. ການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດແມ່ນມີຄວາມເຈັບປວດຍ້ອນວ່າ ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ຈະເອົາມົນທິນຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາອອກໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຄວນເອົາຊະນະຄວາມເຈັບປວດນັ້ນ ແລະ ເຮັດທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໄປສູ່ທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໂດຍອະທິຖານຫາພະເຈົ້າ (ພະເຢຊູຄິດໄດ້ຊົງວາງແບບຢ່າງໃນການເອົາຊະນະການຫຼອກລວງໄວ້ແລ້ວ.)