ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງຄຳໝັ້ນສັນຍາໃໝ່
ແມ່ນຖ້ອຍຄຳແຫ່ງຄວາມຫວັງ
ແກ່ມະນຸດຊາດທີ່ຢູ່ໃນຄວາມສິ້ນຫວັງ ເຊິ່ງຕ້ອງໄປສູ່ນະລົກ.
ຖ້ອຍຄຳແງ່ບວກ ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອນໍາມາເຊິ່ງການອັດສະຈັນ;
ຖ້ອຍຄຳແງ່ລົບທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍຕົກຢູ່ໃນຄວາມສິ້ນຫວັງ
ໄດ້ນໍາພວກເຮົາໄປສູ່ການພິພາກສາໃນມື້ສຸດທ້າຍ.
(ຖ້ອຍຄຳຂອງຜູ້ຮ້າຍສອງຄົນທີ່ຢູ່ຖັດຈາກພະເຢຊູເທິງໄມ້ກາງແຂນ,
ແລະ ຜົນຂອງການລາຍງານແງ່ລົບ ຈາກນັກສືບສອດແນມ 12 ຄົນ)