ຄິດສະຕະຈັກຂອງພະເຈົ້າ ສະມາຄົມເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດທົ່ວໂລກ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນລາຊິນີແຫ່ງລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ສຳລັບອາສາສະໝັກຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບນາມສະມາຊິກທີ່ດີເລີດທີ່ສຸດແຫ່ງລາຊະອານາຈັກອັງກິດ.

© World Mission Society Church of God. ສະຫງວນລິຂະສິດ.

ລາວ