Аудио

Исаиа 60-р бүлгийн зөгнөл шиг
бид Иерусалим тэнгэр Эхийн
яруу алдрын гэрлийг гэрэлтүүлэх үед
харанхуйд түгжигдсэн дэлхийн бүх үндэстэн
сүнсээр ялгах чадвартай болж, үндэстнүүд, хаад
тэнгэр Эх рүү ирж яруу алдар өргөх юм.
Үр жимс гаргахад шийдвэрлэх үүрэг нь
нүдэнд харагдахгүй үндсэнд байдаг шиг
бид Эх Бурханаар бахархаж, түших үед
Бурхан энэ сайн мэдээг яаравчлах болно.