Аудио

Бурханы сүм нь Бурхан Өөрөө байгуулсан сүм тул
Есүс болон анхны сүмийн элч нарын
сайн мэдээний ул мөрийг дагаж,
махан биеэр ирсэн Бурханд итгэдэг үнэний сүм юм.
Бурханы сүмийг буруу ойлгож байгаа хүмүүст
шинэ гэрээний Амралтын өдөр,
Дээгүүр Өнгөрөх Баярыг тунхаглаж,
үнэн мөнийг мэдүүлэх хэрэгтэй.