Аудио

Ганц ч удаа хийж үзээгүй хөвөгч авдрыг
дуулгавартай хийж аврагдсан Ноа,
амлалтын үгэнд итгэж
эргэлзэлгүйгээр Исаакаа Бурханд өргөсөн Абрахам,
том саад болж байсан Фараон хаанд Бурханы үгийг
зоригтойгоор дамжуулж Бурханы эрх мэдлийг илчилж
хүч чадлын эш үзүүлэгч болсон Мосе.
Эдгээр итгэлийн өвгүүд шиг
туйлаас дуулгавартай үйлстэй байвал
энэ үед тушаасан 7 тэрбум хүнийг аврах ажлыг ч бас
Бурхан хүч чадлаараа бүрэн биелүүлж өгнө.