Аудио

Татвар хураагчийн залбирсан шиг
нүгэлтэн гэдгээ ухаарч гэмшиж байгаа хүн
өөрийгөө өргөмжлөхгүй, дорд даруу сэтгэлээр
ах эгч дүүдээ үйлчилдэг.
Бурханы хүслийг биелүүлж, дуулгавартай дагадаг газарт
соронзон чулуу шиг олон сүнсийг аврал руу татах
Ариун Сүнсний хүчийг өгдөг ч
өөрийгөө өргөмжлөх гэдэг, эрх мэдэлтэй царайлдаг газарт
зөрчил тэмцэл үүсэхэд хүрнэ.
(Эзопын ёгт үлгэр: Аймхай илжиг)