ဘုရားသခင်၏အသင်းတော် စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ရက်တွင် လွှင့်တင်ခဲ့သည်2017. 09. 29Time11:21views377Linkwatvintro.org

စာရင်း

ဆက်စပ် ဗီဒီယိုများ