ශ්රව්ය උපකරණ

ඡායාව ලතිත වන්නේ සත්‍යයතාවය තුළින්.
ආත්මික ලෝකයේ ස්වර්ගීය පවුල තිබෙන නිසා,
ඡායාව වන, ලෞකික ලෝකයෙත් පවුල තිබෙනවා.

ඡායාව වන පොළවේ පව්ල ලේ තුළින්
සම්බන්ධ වෙනවා වගේ අලුත් ගිවිසුමේ පාස්කුව තුළ
පොරොන්දුවූ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ලේ තුළින්
පමණයි අපිටත් ස්වර්ගීය පවුලේ සාමාජිකයන් විය හැක්කෙ.