மனமுறிவு அடைந்தவர்களுக்கு நம்பிக்கையான வார்த்தைகள்

Published on2018. 04. 10Time28:38views643

பட்டியல்

சம்பந்தமான வீடியோக்கள்

தேவனுடைய சபை உலக சுவிசேஷ சங்கமானது இங்கிலாந்தின் தன்னார்வ தொண்டிற்கான மகாராணியின் விருதை பெற்றுள்ளது, ஆதலால் பிரிட்டிஷ் பேரரசின் மிகச் சிறந்த ஒழுங்கினையுடைய உறுப்பினர் என்ற பட்டத்தை (MBE) பெற்றுள்ளது.

© World Mission Society Church of God. எல்லா உரிமைகளும் பெறப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்