เสียง

ถ้าเรารักพระเจ้า เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาให้เราทำ
วันสะบาโตเป็นพระบัญญัติของพระเจ้า
เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นหมายสำคัญ
ระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์
วันสะบาโตเป็นวันแห่งพระพร ที่เราจะได้รับการอวยพร
ให้ได้เข้าไปสู่การหยุดพักที่นิรันดร์
และเป็นวันที่จะได้รับการอภัยต่อความบาปที่เราได้ทำในสวรรค์
(หลักฐานที่ชัดเจนและแน่นอนนั้นอยู่ในพระคัมภีร์แล้ว
กล่าวคือ วันสะบาโตได้แก่วันที่เจ็ด คือวันเสาร์)