เสียง

ตามที่ได้มีพยากรณ์ไว้ในอิสยาห์บทที่ 60 เมื่อเราฉายแสงแห่งพระสิริของเยรูซาเล็ม
พระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์แล้ว ประชาชนที่ถูกปกคลุมด้วยความมืด
ก็จะได้รับสติปัญญา ความรู้ความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ
และชนชาติทั้งหลาย กับทั้งบรรดาพระราชาทั้งสิ้น ก็จะเข้ามาสู่พระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์
และถวายพระสิริแด่พระองค์
ดังที่ รากของต้นไม้เป็นปัจจัยชี้ขาดและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดล เมื่อเราทั้งหลายโอ้อวดถึงพระเจ้าพระมารดา
และพึ่งพิงพระองค์ การงานแห่งข่าวประเสริฐนี้ก็ถูกเร่งให้สำเร็จโดยเร็ว