เสียง

พระเจ้าทรงสร้างผู้ชายและผู้หญิงตามพระฉายาของพระองค์
และโดยผ่านสรรพสิ่งทั้งปวงที่ได้รับชีวิตมาจากผู้เป็นแม่
ทรงทำให้มนุษยชาติรู้จักการดำรงอยู่ของ
พระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดา
(เป็นพยานถึงพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์
ผ่านคำอุปมาเรื่องการมงคลสมรสแห่งอาณาจักรสวรรค์)