เสียง

กว่าเราทั้งหลายจะได้กลับไปสู่แผ่นดินสวรรค์
และกลับไปสู่อ้อมอกของพระบิดา พระมารดานั้น
เราทุกคนจำต้องแบกกางเขนของตน
และผ่านเข้าสู่กระบวนการถลุง
การถลุงนำมาซึ่งความเจ็บปวด
ด้วยเป็นกระบวนการที่กำจัดมลทินของเราให้หมดสิ้นไป
อย่างไรก็ดี เราทุกคนควรเอาชนะต่อความเจ็บปวดเหล่านั้น
และพยายามเดินไปสู่หนทางที่ถูกต้อง
ด้วยการอธิษฐานแด่พระเจ้า
(พระเยซูคริสต์ได้ทรงวางแบบ
ในการเอาชนะการทดลองไว้แก่เราแล้ว)