เสียง

แผนงานแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้านั้นแตกต่างจากความคิดของมนุษย์อย่างสิ้นเชิง
โดยความคิดของมนุษย์แล้ว ไม่สามารถทำให้เราเชื่อพระเจ้าผู้ทรงเสด็จมาโดยสภาพมนุษย์ได้
และหากเราปฏิเสธพระเจ้าพระมารดา ก็ไม่มีทางที่เราจะมีชีวิตนิรันดร์
(นักรบกิเดโอน 300 คน / ดงบังสัก 3,000 ชีวิต)