เสียง

และได้สำเร็จการงานของข่าวประเสริฐด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนต้นฤดูที่ถูกเทลงมาในวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์
ขอให้พวกเราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนชุกที่ปลายฤดูที่ถูกเทลงมาในวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์ในยุคสุดท้ายนี้
มีฤทธานุภาพที่จะนำพามนุษยชาติทั้งปวงให้มาสู่ความรอดได้