เสียง

โนอาห์ได้รับความรอดโดยการสร้างเรือนาวาด้วยความเชื่อฟัง
แม้ตัวเขาจะไม่มีประสบการณ์ใดๆ อับราฮัมถวายอิสอัค
แด่พระเจ้าไม่ไร้ซึ่งความลังเล ด้วยเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า
และโมเสสกลายเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สำแดง
ฤทธานุภาพของพระเจ้าด้วยการประกาศพระวจนะของพระเจ้า
ให้แก่ฟาโรห์ผู้เป็นอุปสรรคใหญ่ อย่างกล้าหาญ!
พระบัญชาในการช่วยเจ็ดพันล้านคนก็เช่นกัน
จะถูกทำให้สำเร็จด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้า
เมื่อพวกเราเชื่อฟังพระองค์อย่างสมบูรณ์
และพยายามปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า
ดั่งที่บรรดาบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเราได้กระทำ