เสียง

กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น
เพื่อทำให้มนุษยชาติทั้งหลายพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย
คือพิธีปัสกาแห่งพันธสัญญาใหม่
หากเราอยากได้รับชีวิต และการอภัยโทษบาป
เราจะต้องถือรักษาเทศกาลปัสกาที่ถูกสร้างขึ้น
ด้วยเนื้อและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์