Từ năm 2001, mỗi năm số thánh đồ các nước trên thế giới thăm Hàn Quốc ngày một tăng vọt. Như trẻ em xà vào lòng mẹ với đôi mắt đầy vui mừng. Khi được hỏi câu “Anh chị mong muốn làm điều gì nhất trên thế gian này?” Các thánh đồ nước ngoài được dẫn dắt đến từ khắp nơi trên thế giới trả lời rằng “thăm Hàn Quốc”. Ðối với các thánh đồ nước ngoài của Hội Thánh Ðức Chúa Trời, Hàn Quốc thật là xứ nhớ nhung và là nước của Mẹ thương nhớ. Nếu là của Hàn Quốc – là xứ của Mẹ, thì các anh chị nước ngoài thật một lòng trông cậy muốn bắt chước theo. Hàn Quốc trong thế giới, Hội Thánh của Ðức Chúa Trời trong thế giới đang toả ánh sáng Lẽ Thật ra toàn thế giới.