ÂM THANH

Như lời tiên tri trong Êsai chương 60,
khi chúng ta phát ra sự sáng vinh hiển
của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem,
thì dân tộc khắp thế giới đang bị chìm trong bóng tối,
sẽ có được năng lực phân biệt phần linh hồn,
và các nước và các vua sẽ đến với Đức Chúa Trời Mẹ
mà dâng vinh hiển lên Ngài.
Giống như vai trò quyết định hầu cho kết trái
nằm ở rễ cây không trông thấy,
khi khoe khoang Đức Chúa Trời Mẹ và nhờ cậy Ngài,
thì Đức Chúa Trời sẽ nôn nả làm Tin Lành này.