Cho đến tận ngày nay, các nhà khoa học nghiên cứu về ty thể Êva,
và đang tìm kiếm để chứng minh điều này tại vô số địa phương.
Chúng ta có thể tìm được ty thể Êva thực tế ở nơi nào?