Kế hoạch cải thiện môi trường Nepal
Mother’s Street, phép lạ 1km!

Đoàn phụng sự sinh viên đại học ASEZ Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nepal chuẩn bị hội thảo môi trường và dạy dỗ rằng các sinh viên phải làm gì để bảo hộ môi trường.