ÂM THANH

Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời khác với ý tưởng của loài người.
Bởi ý tưởng của loài người
thì không thể tin vào Đức Chúa Trời đến trong xác thịt,
và nếu phủ nhận Đức Chúa Trời Mẹ
thì không thể được nhận sự sống đời đời lẫn sự cứu rỗi.
(300 dũng sĩ của Ghêđêôn)