ÂM THANH

“Ăn năn” là hành vi tín ngưỡng làm chuyển đổi tấm lòng tội ác đã hướng về thế gian thành tấm lòng hướng về thế giới ân huệ của Đức Chúa Trời.
(Ví dụ về người con trai hoang đàng và cầu nguyện của người thâu thuế)

Giống như người thâu thuế hạ mình xuống
và cầu nguyện bằng nước mắt bởi đã nhận ra mình là tội nhân,
giống như Đavít đã thật lòng thú tội của bản thân mình
trước mặt Đức Chúa Trời, sự thật lòng thú hết thảy mọi tội lỗi
đã gây ra ở thiên thượng và trái đất là sự ăn năn trọn vẹn!