ÂM THANH

Lễ Phục Sinh là lễ trọng thể được dâng vào Chủ nhật –
một hôm sau ngày Sabát,
và là lễ trọng thể hầu cho trông mong cuộc sống đời đời
chứ không phải chốc lát.
Giống như các sứ đồ thông qua Lễ Phục Sinh
đã nhận thức được rằng bản chất của cuộc sống có ở trên trời,
chúng ta phải rao truyền niềm vui Nước Thiên Đàng vĩnh cửu
đối với nhân loại đang ở trong đau đớn.