ÂM THANH

Lịch sử của gia đình Ápraham và Mẹ [Giảng đạo Hội Thánh của Đức Chúa Trời]

Vô số hội thánh trên thế gian chủ trương rằng bản thân họ là “con cái thật của Đức Chúa Trời”. Đấng có thể phán định thật và giả chỉ là Đức Chúa Trời thôi. Quả thật Đức Chúa Trời đã phán định những người nào là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời?
Hãy xác minh thông qua lịch sử gia đình Ápraham trong Kinh Thánh xem ai là kẻ kế tự, và ai là con cái Nước Thiên Đàng.
Trong gia đình của Ápraham đã có ba ứng cử viên có thể kế nghiệp gia đình Ápraham. Thứ nhất là Êliêse có thân phận tôi tớ, thứ hai là Íchmaên, thứ ba là Ysác.
Đức Chúa Trời phán rằng Êliêse – ứng cử viên thứ nhất không phải là kẻ kế tự của Ápraham. Như vậy, Êliêse đã bị rớt trước nhất trong việc chọn kẻ kế tự của Ápraham (Sáng Thế Ký 15:2-4).
Íchmaên được sanh ra với tư cách là ứng cử viên thứ hai. Cha Íchmaên là Ápraham, còn mẹ người là Aga có thân phận tôi tớ. Ápraham định truyền lại cơ nghiệp cho Íchmaên. Đức Chúa Trời đã phán với Ápraham rằng người ấy không phải là kẻ kế tự. Như vậy, Íchmaên cũng bị rớt không được trở thành kẻ kế tự của Ápraham (Sáng Thế Ký 17:18-19).
Còn Ysác là ứng cử viên thứ ba. Ysác đã nhận gen di truyền từ cha Ápraham và mẹ Sara, là người nữ tự chủ, rồi được ra đời. Ápraham định truyền lại cơ nghiệp cho Ysác. Đức Chúa Trời phán với Ápraham rằng “Ysác là kẻ kế tự.”
Nội dung về ba người này là chìa khóa quan trọng để phân biệt rõ ràng những người nào là con cái của Đức Chúa Trời. Ysác được lựa chọn làm kẻ kế tự cho thấy rằng sự tồn tại của “Mẹ” là điều kiện tuyệt đối trong việc kế nghiệp.
Nhân tố cuối cùng mà Ysác được lựa chọn làm kẻ kế tự, nằm ở nơi mẹ, cho thấy rằng vô số hội thánh ngày nay cũng vậy, nếu không bởi Đức Chúa Trời Mẹ thì không thể trở thành kẻ kế tự của Đức Chúa Trời.