ÂM THANH

Giống như những người thế gian
đã không tin lời tiên tri của các đấng tiên tri và Kinh Thánh,
nên đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus,
là Đấng đến với tư cách là Đấng Cứu Chúa trên thập tự giá,
vào thời đại Đức Thánh Linh ngày nay cũng vậy,
tuy người thế gian không nhìn biết Thánh Linh và Vợ Mới,
là Đấng đến theo lời tiên tri để ban sự cứu rỗi, và hủy báng,
nhưng, đối với các con cái tiếp nhận Đức Chúa Trời bằng đức tin trọn vẹn
thì Ngài ban cho phước lành sự cứu rỗi đời đời.