Xung quanh Anh quốc, có 52 quốc gia đã được độc lập sau khi bị đô hộ bởi “đế quốc Anh” trong quá khứ.
Kể cả sau khi độc lập, họ vẫn liên hiệp với Anh quốc và làm ra tổ chức quốc tế, đó chính là “Commonwealth”, tức là “Thịnh vượng chung Anh”.
Nguyên thủ tối cao nhất của 53 quốc gia thịnh vượng chung Anh chính là Nữ hoàng
ngày nay và sức ảnh hưởng ấy lan tỏa rộng rãi không chỉ riêng Anh quốc mà còn tới toàn thể 53 quốc

Như vậy, “Giải thưởng của Nữ hoàng”
mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời được nhận thật sự là huân chương tối cao nhất, và trong số các giải thưởng mà đoàn thể có thể nhận được trong toàn thể 53 quốc gia trong Thịnh vượng chung Anh, thì không có giải thưởng danh dự và lớn hơn giải này.
Cho nên, đối với người được nhận giải thưởng này thì được trao cho xưng hô rất danh dự là “MBE”, đồng thời với lúc nhận giải thưởng.
Đây có nghĩa là “Thành viên của Huân chương xuất sắc nhất của Đế quốc Anh)”, diễn giải ra thì trong đó có chứa dựng lời khen ngợi và tán dương của
“Hoàng gia Anh quốc sẽ bảo đảm rằng hết thảy mọi thành viên của đoàn thể này là tối cao.”

Bởi Hội Thánh của Đức Chúa Trời được nhận Giải thưởng của Nữ mà hết thảy mọi Hội Thánh chúng ta đều được nhận xưng hô danh dự thế này.