Tôi thể hiện không ngừng hết thảy sự ủng hộ của tôi
để Hội Thánh của Đức Chúa Trời có thể được nhận
Giải thưởng của Nữ hoàng. Họ là điển hình rất gương mẫu,
nên quá đủ tư cách để hưởng vinh dự Giải thưởng của Nữ hoàng.
Tôi nghĩ rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời
Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới thật sự là tối cao.
Nỗ lực của họ trở nên sự an ủi lớn
cho các gia đình bị hoang tàn hóa.

Tôi thật lòng ủng hộ cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời
nhất định được nhận Giải thưởng của Nữ hoàng.