Ổn định về tinh thần, tâm lý, phần xác đóng góp nhiều cho phát triển xã hội.
Một cách thực chất, mọi điều này ra từ mẹ.