Rất nhiều nguyên lý tự nhiên và nguyên lý vật lý
học chứng minh rằng “Vũ trụ tuyệt đối không thể
tự hình thành nếu như không có Đấng Sáng Tạo.”