ÂM THANH

Giống như tội lỗi của nhân loại
bắt đầu từ trái thiện ác ở vườn Êđen,
thì mầu nhiệm về sự tha tội và sự sống đời đời
cũng ở nơi trái sự sống trong vườn Êđen.
Giống như tội lỗi của nhân loại
bắt đầu từ trái thiện ác ở vườn Êđen,
thì mầu nhiệm về sự tha tội và sự sống đời đời
cũng ở nơi trái sự sống trong vườn Êđen.