ÂM THANH

Dầu trên thế gian có vô số hội thánh,
nhưng nơi đích thân Đức Chúa Trời dựng nên,
chọn làm nơi ở của Ngài,
và ban sự cứu rỗi cùng phước lành của sự tha tội,
duy chỉ là Siôn, nơi giữ lễ trọng thể,
là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, thành trung ương trên trời.