IBandla likaThixo Ehlabathini

Papashwe ngomhla2019. 02. 01Time6:29views244Linkwatvintro.org

Umbutho Womsebenzi Welizwe Ibandla likaThixo lâmmkelan Imbasa Yokumkanikazi waseBrithani ngenxa Yokunikezela Ngeenkonzo Ngokuzithandela Eluntwini, ngenxa yoko lâmmkela isikhundla soba Lilungu Lowona Myalelo Ugqwesileyo WobuKumkani BaseBrithani (MBE).

© World Mission Society Church of God. Onke amalungelo agciniwe.

isiXhosa