Ususku leSabatha linokubaluleka okukhulu
ngisho izingelosi zasezulwini zinomhawu.
Nokho, uSathane ukhohlisa abantu ukuze
bebone ngathi izinto zasemhlabeni
zibalulekile kakhulu ukudlula usuku leSabatha likaNkulunkulu
ukuze bengaboni lolusuku olubalulekile.