Umyalo kaMelkhizedeki uyiqiniso eliphelele eliqinisekiswe nguNkulunkulu
futhi libhekisela iPhasika lesivumelwano esisha eliholela abantu ekuthethelelweni
kwezono nensindiso.

UNkulunkulu usitshele ukuthi iPhasika lesivumelwano esisha,
elasungulwa hhayi ngegazi lezilwane kodwa ngenyama negazi
likaJesu, liyisivumelwano esingunaphakade.