អូឌីយ៉ូ

ស្រមោលអាចមានបាន ទាល់តែមានតួរូបពិត។
ដោយសារតែមានគ្រួសារស្ថានសួគ៌នៅពិភពខាងវិញ្ញាណ
ដូច្នេះទើបមានគ្រួសារនៅពិភពខាងសាច់ឈាមដែលជាស្រមោលនេះ។
ដូចជាគ្រួសារផែនដី ដែលជាស្រមោល ត្រូវជាប់ទាក់ទងគ្នាដោយឈាម
នោះយើងអាចក្លាយជាសមាជិកគ្រួសារស្ថានសួគ៌បាន
តែតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
ដែលមានសន្យាក្នុងបុណ្យរំលងសញ្ញាថ្មីប៉ុណ្ណោះ។